ซอฟต์แวร์และโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล คืออะไร

admin

January 20, 2020

ARTICLE

สำหรับโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลนี้ มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง กับการบริหารรวมทั้งการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล โดยมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง พร้อมทั้งช่วยในการดูแลรักษา เพื่ออำนวยการสืบค้น อีกทั้งยังปรากฏแสดงผลให้เห็นอย่างชัดเจนในขั้นตอนสุดท้ายอีกด้วย โดยผู้ใช้งานจะนำข้อมูลนั้นไปต่อยอดอะไรก็ได้ สำหรับโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลนี้

สารสนเทศส่วนบุคคล จากการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน

ในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการนำแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว ในการบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ ทำให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนัดหมายลูกค้า, ระบบประเมินการทำงานของพนักงาน, ระบบช่วยเตือนภารกิจการทำงานในแต่ละวัน เป็นต้น

สำหรับความสำคัญของโปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล คือ การวางแนวคิดเพื่ออนาคต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะหลายด้านเข้ามาประกอบเข้าด้วยกัน ให้เกิดการวางแผนงาน จนกระทั่งนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง เช่น ในเรื่องของการจัดการ เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ เห็นผล ซึ่งทำให้มนุษย์ผู้นั้นได้ดำรงชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งดำรงชีวิตในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างราบรื่น

องค์ประกอบของโปรแกรมการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่…

 • จุดประสงค์, เป้าหมาย หรือ ความต้องการของผู้ใช้งานสารสนเทศนั้นๆ
 • ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ
 • ส่วนแสดงผล

ล้วนมีความสัมพันธ์กัน อย่างแยกออกจากกันไม่ขาดเลยทีเดียว และจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ โดยผู้ใช้งานจะเกิดความพึงพอใจ ในระบบมากน้อยขนาดไหน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานเป็นหลักนั่นเอง

ประเภทของระบบการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล ได้แก่

ระบบการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล มีการระบบการจัดการออกเป็นหลายองค์ประกอบ เพื่อตอบสนองการใช้งานในด้านที่แตกต่างกันไป ได้แก่…

ประเภทโปรเเกรมสำรูป

เช่น โปรแกรมบริหารส่วนบุคคล, โปรเเกรมช่วยคิดบัญชีเงินเดือน เป็นต้น เพื่อนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ ในลักษณะการใช้งานแบบอิสระ และผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การ ในส่วนของฟังก์ชั่นการทำงานหลัก เช่น…ฟังก์ชันนัดหมาย, ฟังก์ชันติดตามงาน, ฟังก์ชั่นติดต่อสื่อสาร เป็นต้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สามารถนำมาใช้ในงานสำนักงานทั่วไป เช่นโปรแกรม Microsoft, Microsoft Excel, โปรแกรม Power Point เป็นต้น

ความสำคัญของการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล

 1. ช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ ทางด้านสารสนเทศของตนเอง ให้มีความเข้าใจ อย่างท่องแท้
 2. ช่วยในการสำรวจ พร้อมทั้งช่วยในการทดลองระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ช่วยยกระดับในการพัฒนาความรู้ รวมทั้งช่วยในการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น เพื่อช่วยในการกำหนดระบบให้มีความเหมาะสมมากที่สุด
 4. นำระบบที่กำหนดแล้วมาใช้งานได้อย่างราบรื่น
 5. ช่วยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล ช่วยในการพัฒนาการในด้านใดบ้าง และมีการพัฒนามาตั้งแต่ด้านใด

 • ระบบการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล เป็นระบบที่มีมานานแล้ว ตั้งแต่ยังจดบันทึกผ่านทางกระดาษ โดยมีมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ก็มีการจัดการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เอง
 • ระบบสารสนเทศส่วนบุคคล ในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ ขีดขั้นความสามารถในการทำงาน รวมทั้งราคา
 • นอกจากนี้ระบบการจัดการส่วนบุคคลแล้ว ก็ยังมีในเรื่องของระบบการจัดการสารสนเทศของกลุ่มอีกด้วย

จุดประสงค์สารสนเทศส่วนบุคคล ที่ผ่านการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

 1. ทำให้เกิดความเข้าใจรวมทั้งตระหนักรู้ เกี่ยวกับในเรื่องของการใช้โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล ได้อย่างเป็นระบบ
 2. เป็นการแสดงความรู้ ทางด้านการใช้โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี
 3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์

Related Posts

ประโยชน์และความหมายของโปรแกรมยูทิลิตี้คืออะไร

admin

March 20, 2020

ARTICLE

ณ ปัจจุบันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม ทุกบุคคลมากยิ่งขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในวงในของผู้ทำงานออฟฟิศเท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้ว การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดี และตอบโจทย์การใช้งานของมนุษย์ยุคปัจจุบัน คือ ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย เพราะในแต่ละโปรแกรม ต่างมีหน้าที่ของตัวเองที่ชัดเจน ซึ่งในโปรแกรมที่ช่วยทำให้ชีวิตของผู้คนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือโปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมยูทิลิตี้ คืออะไร สำหรับโปรแกรมยูทิลิตี้ หรือ Utility ก็คือ โปรแกรมที่มีหน้าที่ในการช่วยจัดการงาน รวมทั้งช่วยจัดการระบบในเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีความง่ายดายในระดับสูง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และคอยปกป้องจากสิ่งที่จะเข้ามารบกวนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Virus, Trojan, Worm เป็นต้น ได้อีกด้วย โดยโปรแกรมยูทิลิตี้ ในแต่ละโปรแกรมนั้นต่างก็ได้รับการออกแบบมา เพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกันอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น… ช่วยในการจัดการข้อมูลในดิสและไฟล์ เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะของการบันทึกข้อมูลลงบน Disk หรือการ Format ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยย้ายข้อมูล โดยมีขนาดไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ขนาดเล็กหรือไฟล์ขนาดใหญ่ ช่วยทำให้ประหยัดไฟล์ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในเรื่องของค้นหา ทำให้ผู้ใช้งาน keyword เพื่อใช้ในการค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้ทันที […]

Read More

ประโยชน์และความหมายของโปรแกรมไดรเวอร์

admin

February 20, 2020

ARTICLE

Driver ก็คือ โปรแกรมอีกประเภทหนึ่งในคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าที่สำคัญ ในการทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยในการดำเนินงานได้อย่างราบรื่นมีชัย นอกจากนี้ Driver ยังมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Hard Ware เช่น Main Board ,การ์ดจอ, เมาส์, เครื่องพิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการเชื่อมต่อเข้ากับระบบปฏิบัติการหรือ OS โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้เป็นระบบปฏิบัติการนั้น ใช้งานอุปกรณ์ดังที่ได้กล่าวมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง ถ้าไม่มี Driver จะเป็นอย่างไร สำหรับคำถามที่ว่าถ้าไม่มี Driver จะเป็นอย่างไร ก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ ก็ไม่อาจที่จะใช้งานได้ หรือสามารถใช้งานได้ หากแต่ก็ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ๆ เข้าไป เช่น ต้องการเปลี่ยนการ์ดจอที่เพิ่งซื้อมาใหม่ หากแต่คอมพิวเตอร์ของคุณ ก็ยังไม่สามารถเรียนรู้ได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไร ชื่ออะไร มีหน้าที่ทำอะไร และต้องสั่งงานอย่างไร เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานก็จำเป็นต้องลงโปรแกรมหรือDriver โดยเปรียบเสมือนเป็นการแนะนำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ได้ทำความรู้จักว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรรายละเอียดมีอะไรบ้าง วิธีใช้งานใช้ ใช้งานอย่างไร ซึ่งในส่วนนี้ก็คือหน้าที่ของ Driver นั่นเอง […]

Read More